State Examination Board - Gandhinagar

Government of Gujarat

NTSE Instruction

ક્રમ વિગત તારીખ
1 જાહેરનામું બહાર પાડ્યાની તારીખ 06/08/2018
2 www.sebexam.org વેબસાઇટ પર પરીક્ષા માટેનું આવેદનપત્ર ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો 14/08/2018 to 15/09/2018
3 પરીક્ષા માટેની ફી ભરવાનો સમયગાળો 14/08/2018 to 18/09/2018
4 શાળા દ્વારા ભરાયેલાઆવેદનપત્રો DEO કચેરીમાં જમા કરાવવાની અંતિમ તારીખ 25/09/2018
5 DEO કચેરી દ્વારા આવેદનપત્રોની ચકાસણી કરી રા.પ.બોર્ડદ્વારા આપવામં આવેલ લોગઇન પર ઓનલાઇનએપ્રુવ કરવાની અંતિમ તારીખ 04/10/2018
6 DEO કચેરી દ્વારા શાળામાંથી આવેલ આવેદનપત્રોનીહાર્ડકોપીરા.પ.બોર્ડમાં જમા કરાવવાની અંતિમ તારીખ 05/10/2018
7 પરીક્ષા તારીખ 04/11/2018