State Examination Board - Gandhinagar

Government of Gujarat

NTSE Instruction

ક્રમ વિગત તારીખ
1 જાહેરનામું બહાર પાડ્યાની તારીખ 18/07/2017
2 www.sebexam.org વેબસાઇટ પર પરીક્ષા માટેનું આવેદનપત્ર ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો 01/08/2017 to 30/08/2017
3 પરીક્ષા માટેની ફી ભરવાનો સમયગાળો 01/08/2017 to 31/08/2017
4 શાળા દ્વારા ભરાયેલાઆવેદનપત્રો DEO કચેરીમાં જમા કરાવવાની અંતિમ તારીખ 06/09/2017
5 DEO કચેરી દ્વારા આવેદનપત્રોની ચકાસણી કરી રા.પ.બોર્ડદ્વારા આપવામં આવેલ લોગઇન પર ઓનલાઇનએપ્રુવ કરવાની અંતિમ તારીખ 22/09/2017
6 DEO કચેરી દ્વારા શાળામાંથી આવેલ આવેદનપત્રોનીહાર્ડકોપીરા.પ.બોર્ડમાં જમા કરાવવાની અંતિમ તારીખ 25/09/2017
7 પરીક્ષા તારીખ 05/11/2017